TOP

三菱電機彩色印相輸出機

  • 簡潔外型
  • 高速打印
  • 優秀打印質素
  • 靈活系統
  • 尺寸可達6"x9"
  • 適用於PC / MAC
  • 防塵外殼設計
  • 300 dpi
  • 高效節能
  • USB 2.0
  • 先進的冷卻系統
  • 使用方便
  • 高速印刷
  • 數位沖印推薦機種
  • 前方裝紙
  • 前方電源開關
  • 可選擇多種尺寸的紙張
  • 耗材剩餘計數
  • 電源訊號連接於後方
12